Raden en vertrouwenspersonen

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) bestaat uit een groep ouders die praktische ondersteuning biedt bij de organisatie van schoolactiviteiten.
De OV helpt het schoolteam bij de planning en uitvoering van o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, Pasen, de sportdag, een afscheidscadeau voor groep 8, de fotograaf, de koningsspelen enz.
Ook organiseert de OV koffieochtenden voor ouders/verzorgers op school.
De kosten die voortvloeien uit alle activiteiten worden vergoed uit de ouderbijdrage.
Heeft u interesse in de OV, heeft u vragen aan de OV of heeft u tips, neem gerust contact op.

Voorzitter van de OV: Priscilla Dieleman

Medezeggenschap

Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Onderwijs geldt. In deze MR zitten vier ouders met een kind op een van de scholen van Auris, Eén ouder met een kind in het regulier onderwijs dat ondersteund wordt door de ambulante dienst van Auris en vijf medewerkers van Auris. Leden worden gekozen. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur.

Voor vragen over of aan de medezeggenschap kun je contact opnemen met ambtelijk secretaris medezeggenschap via ambtelijksecretariaat@auris.nl.

Deelraad

De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is. Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. Daarnaast zit één ouder met een kind in het regulier onderwijs dat ondersteund wordt door de Ambulante dienst van Auris. De medewerkers hebben een aanstelling op regioniveau en kunnen zich verkiesbaar stellen. De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar en overlegt met de regiodirectie. Voor de AOD (Auris Ondersteunende Diensten) is een aparte Deelraad.

Vertrouwenspersonen

Er is een externe vertrouwenspersoon verbonden aan onze school. Dit is een vertrouwenspersoon van de GGD West-Brabant (EVP). Samen kunt u kijken wat er aan de hand is. Indien nodig zal hij u ondersteunen bij eventuele vervolgstappen. U kunt hiervoor het centraal meldpunt Hart van Brabant bellen via telefoonnummer (073) 640 40 90.

Coördinator veiligheid en aanspreekpersoon bij pesten

Elles Kuppens is veiligheidscoördinator van Auris Florant en coördineert het anti-pestbeleid en is vast aanspreekpunt bij pesten. De orthopedagogen/psycholoog zijn aanspreekpersoon en vertrouwenspersoon voor de leerlingen.