Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school wordt door de medewerkers, ouders en leerlingen positief beoordeeld. Zo voelen de leerlingen zich veilig en fijn op school. De leerlingen worden dagelijks in een warm taalbad ondergedompeld waarin leraren goed uitleggen en kleinschaligheid voorop staat. De medewerkers van de school zijn deskundig, open en resultaatgericht. De specialisten zijn iets minder positief gedurende dit onderzoek. Dit is te verklaren doordat onze specialisten altijd ruimte zien voor verbetering. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen de juiste actiepunten worden geformuleerd en kan gewerkt worden aan het verhogen van de tevredenheid van de alle partijen. De volgende actiepunten zijn geformuleerd:

 

  • We maken een communicatieplan over wanneer, door wie en de manier waarop het OPP wordt uitgelegd aan ouders/verzorgers.
  • We maken een stappenplan over de procedures die voor iedereen begrijpelijk is (medewerkers en ouders). De procedures worden opgenomen in de schoolkalender.
  • We spreken af dat alleen medewerkers van de school beeld- en geluidsopnames maken binnen de poorten van de school.
  • Via SocialSchools kunnen opnames worden gedeeld met ouders/verzorgers indien de ouder daar toestemming voor heeft gegeven.
  • Mediawijsheid wordt opgenomen in het lesaanbod van de bovenbouw.
  • We werken aan professionalisering en coaching van het team voor wat betreft ‘omgaan met lastig gedrag’.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

De leerlingen van Auris Florant voelen zich veilig. Ten opzichte van vorig jaar is het gevoel van veiligheid toegenomen. In 2019-2020 is meer aandacht besteed aan mediawijsheid.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling voor groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan wegens een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

In schooljaar 2018-2019 zijn 30 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze 30 leerlingen is 80% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar behaald. Vergeleken met vorig jaar zijn meer leerlingen uitgestroomd naar het speciaal onderwijs.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. Onze leerlingen stromen in verschillende richtingen uit. In de onderstaande figuur is te zien waar onze leerlingen het afgelopen jaar heen zijn gegaan.

In 2018-2019 zijn 16 leerlingen na groep 8 uitgestroomd. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl/kbl. Vergeleken met vorig jaar is een groter deel van de leerlingen uitgestroomd naar het praktijkonderwijs. We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo-niveau of hoger. Dat percentage ligt dit jaar op 44%, het streven is dus niet gehaald. Of dit streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen. Wij houden bij of de uitstroom overeenkomt met de verwachte uitstroom in het uitstroomperspectief van de leerling twee jaar eerder.

In schooljaar 2018-2019 is 86% van de leerlingen uitgestroomd volgens het uitstroomperspectief van twee jaar eerder. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage vorig jaar. Waar vorig jaar 13% boven het uitstroomperspectief is uitgestroomd, is dat dit jaar 14% onder het -perspectief. Auris Florant heeft een ambitieus leerklimaat waarbij geprobeerd wordt om zo veel mogelijk leerlingen zo hoog mogelijk uit te laten stromen. Wegens verschillende oorzaken kan het altijd gebeuren dat een leerling het niveau toch niet haalt. De leerling heeft dan wel een zo ambitieus als mogelijk onderwijsaanbod genoten. Het streven is dat 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het uitstroomperspectief.

 

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in 2017-2018 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2019 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 86% van de leerlingen weten we dat zij bestendigd zijn, de andere leerlingen zijn niet bestendigd (2 leerlingen). De school streeft naar 90% bestendiging.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 2 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

De resultaten van de SCOL worden steeds besproken tijdens de groepsbesprekingen. De resultaten zijn in ieder geval leidraad voor het bespreken van de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied van de leerlingen, maar we concluderen als school ook dat het instrument ons niet altijd voldoende duidelijkheid geeft. De school zoekt op dit moment dan ook naar een ander (nieuw) instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen adequaat in kaart te brengen.

 

De resultaten op de verschillende onderdelen van de SCOL (ervaringen, aardig, samen, taak, presenteren, keuze, opkomen en ruzie) zijn wisselend. 75% norm behalen (vergeleken met de leerlingen in het regulier) lukt wisselend; zo blijkt in ieder geval uit de SCOL-lijsten.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2014 is onze school voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs van onze school is beoordeeld met een voldoende.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris Florant weer.

De resultaten van rekenen-wiskunde en woordenschat zijn de afgelopen 2 jaar flink gestegen. Bij technisch lezen, begrijpend lezen en spelling is een beperkte daling te zien. In technisch lezen is sinds 2014 veel tijd geïnvesteerd. In 2016 was hier een duidelijke stijging in de resultaten te zien, de score van 2018 wijkt niet veel af van de score van 2016 en is gelijk met het gemiddelde van de andere Auris-scholen.

 

Het resultaat van begrijpend lezen is achteruit gegaan. Voor de medewerkers worden extra studiemiddagen georganiseerd over de lesmethode die gebruikt wordt. Voor rekenen wordt komende tijd geïnvesteerd in eenduidigheid in de materialen, rekenbegrippen en digitale ondersteuning.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2016.

 

Auris Florant scoort op elk onderdeel een voldoende tijdens de interne audit. In het verslag komt naar voren dat er een prettige werksfeer heerst op onze school. In de lessen is duidelijk te zien en te horen dat de medewerkers goed inspelen op de leerlingen. De school, de gangen en het plein zijn netjes en functioneel ingericht. Er heerst een rustige, open sfeer die alle medewerkers, ouders en leerlingen herkennen.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen en bijeenkomsten om de medewerkers up-to-date te laten blijven en verder te ontwikkelen. Er vinden (verplichte) intervisie-bijeenkomsten plaats om de medewerkers met elkaar en van elkaar te laten leren.

 

Alle nieuwe medewerkers volgen de training ‘Met Woorden in de Weer’, TOP expertise voor nieuwe leerkrachten. Voor nieuwe medewerkers is er een introductiedag met circuit ‘Ervaar TOS’. Alle bij de kleuterbouw betrokken medewerkers volgen de cursus ‘Nederlands met Gebaren (Nmg)’, maar ook veel medewerkers van Florant uit de groepen 3 tot en met 6 kiezen voor het volgen van deze cursus.

 

Daarnaast wordt met een vaste frequentie geoefend tijdens bijeenkomsten NmG. De kleuterbouwmedewerkers volgen daarnaast ook de training Kijk!. De werkgroep To-Taal zorg intern voor opleiding van (nieuwe) medewerkers voor wat betreft de basishouding communicatie. Vanuit het cursuscentrum van Auris worden regelmatig modules ingekocht die schoolbreed worden gegeven of facultatief zijn voor medewerkers.

 

De logopedisten zijn kwaliteit-geregistreerd bij het kwaliteitsregister paramedici; van daaruit dienen zij kwaliteitspunten te behalen en te herregistreren. Onderdeel hiervan is de kwaliteitskring van Auris – hiermee behalen zij punten.

 

Daarnaast nemen onze medewerkers actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen die zij zelf aandragen. De teamleiding staat open voor leren en ontwikkeling en dus professionalisering van de medewerkers.