Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de begrijpelijkheid van het OPP door ouders, dat leerlingen graag naar school gaan, er een hoge ouderbetrokkenheid wordt ervaren en dat de school leert met beperking om te gaan en draagt bij aan sociale ontwikkeling van leerlingen. De ouderbetrokkenheid en het OPP kan nog verbeterd worden volgens de andere doelgroepen.

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Informatie beter afstemmen op behoeften van ouders en hen ook laten meekijken
 • Voorbeeldzinnen om OPP begrijpelijker te maken
 • Algemeen stuk en specifiek deel in OPP onderscheiden
 • Ouders input laten geven voor OPP
 • Veranderde stukken markeren zodat ouders snel inzicht krijgen in stand van zaken OPP
 • Contact met andere scholen leggen over OPP

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van Auris Florant voelen zich veilig. Ten opzichte van vorig jaar is de veiligheid iets afgenomen, dit komt o.i. door corona en de daaruit voortvloeiende onderbrekingen en wisselingen van leerkrachten; de doorlopende lijn is voortdurend doorbroken. Tevens speelt o.i. de grote toestroom van het aantal nieuwe leerlingen en de daaruit voortvloeiende toenemende  groepsgrootte een rol.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De resultaten laten zien dat jonge leerlingen van Florant zich in hoge mate veilig voelen op school.

 

De school is trots op het sterk pedagogisch klimaat en de pedagogische kwaliteiten in het team.

 

 • Naar aanleiding van de uitkomsten is een aantal actiepunten geformuleerd:
 • Implementatietraject Kanjertraining
 • Optimaliseren inzet Groepsgeluk in alle groepen naast het gebruik van de kanjertraining
 • Inzet van Mindfulness
 • Bovenstaande drie aspecten verwerken in een doorgaande lijn sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Extra aandacht voor veiligheid en welbevinden
 • Aanscherpen surveilleren op het schoolplein
 • Opstellen protocol gewenst gedrag
 • Het gesprek voeren over pedagogische tact

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 49 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 34 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 92% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar, net als vorig jaar, behaald. Vergeleken met vorig jaar zijn er meer leerlingen uitgestroomd naar het regulier basisonderwijs.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2020-2021 zijn 15 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Leerlingen stroomden uit naar vso vmbo bbl+kbl en het praktijkonderwijs. We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dit is niet behaald. Of dit streven gehaald wordt, hangt mede af van de tussentijdse uitstroom. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroom niveau de school eerder. Komend jaar bekijken we of het streefdoel moet worden bijgesteld.

Uitstroombestemming volgens opp

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2020-2021 is 62% van de einduitstroom-leerlingen uitgestroomd volgens het uitstroomperspectief van twee jaar geleden. Dit percentage is lager dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Het percentage van leerlingen dat onder niveau uitstroomt is gestegen. Ondanks dit resultaat heeft Auris Florant een ambitieus leerklimaat waarbij geprobeerd wordt om de leerling zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en laten uitstromen.

* Dit schooljaar is de tussenuitstroom ook meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 95% van de leerlingen weten we dat zij bestendigd zijn. Eén leerling (2%) is niet bestendigd. Het lukt niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 2% van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit behaald; ook is er een positieve stijging te zien in het aantal bestendigde leerlingen ten opzichte van vorig jaar.

Conclusies en actiepunten

 

Conclusies: Auris Florant is steeds beter in staat om leerlingen naar regulier onderwijs te verwijzen. Daarnaast is Auris Florant steeds beter in verbinding met ambulante dienstverlening en met het regulier onderwijs t.b.v. uitstroom en instroom.

 

Actiepunten: Op Auris Florant ligt voortdurend in de begeleiding van groepen en tijdens de diverse leerlingbesprekingen de focus op mogelijkheden voor (tussentijdse) uitstroom. Extra ondersteuning binnen en buiten de groep wordt met oog op mogelijke uitstroom ingezet. Didactische ondersteuning vindt plaats, maar daarnaast is ook extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de aandacht/concentratie daar ook deze aspecten bijdragen aan mogelijke eerdere uitstroom.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 2 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

De resultaten van de SCOL worden steeds besproken tijdens de groepsbesprekingen. De resultaten zijn in ieder geval leidraad voor het bespreken van de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied van de leerlingen, maar we concluderen als school ook dat het instrument ons niet altijd voldoende duidelijkheid geeft. De school zoekt op dit moment dan ook naar een ander (nieuw) instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen adequaat in kaart te brengen.

 

De resultaten op de verschillende onderdelen van de SCOL (ervaringen, aardig, samen, taak, presenteren, keuze, opkomen en ruzie) zijn wisselend. 75% norm behalen (vergeleken met de leerlingen in het regulier) lukt wisselend; zo blijkt in ieder geval uit de SCOL-lijsten.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

De resultaten van rekenen-wiskunde en woordenschat zijn de afgelopen 2 jaar flink gestegen. Bij technisch lezen, begrijpend lezen en spelling is een beperkte daling te zien. In technisch lezen is sinds 2014 veel tijd geïnvesteerd. In 2016 was hier een duidelijke stijging in de resultaten te zien, de score van 2018 wijkt niet veel af van de score van 2016 en is gelijk met het gemiddelde van de andere Auris-scholen.

 

Het resultaat van begrijpend lezen is achteruit gegaan. Voor de medewerkers worden extra studiemiddagen georganiseerd over de lesmethode die gebruikt wordt. Voor rekenen wordt komende tijd geïnvesteerd in eenduidigheid in de materialen, rekenbegrippen en digitale ondersteuning.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in december 2021.

 

De Audit-commissie waardeert het sterke pedagogisch klimaat en het werken in verbinding met de buitenwereld. De leerlingen die uitstromen naar het reguliere onderwijs, al dan niet met een ondersteuningsarrangement, laten ook op de nieuwe plek een goede ontwikkeling zien. Daar zijn we trots op.

 

In schooljaar 2022-2023 besteden we extra aandacht aan het in kaart brengen van doorlopende leerlijnen en het handelingsgerichte werken in verbinding met onze cluster 2 expertise. Dat doen we in nauwe samenwerking met de ambulante dienstverlening. Zo richten wij ons in de regio op het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling met een TOS en van de dove/slechthorende leerling in de samenleving. Dat doen we leerling-volgend, samen met ouders, leerling en professionals en elke dag een stukje beter.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen en bijeenkomsten om de medewerkers up-to-date te laten blijven en verder te ontwikkelen. Er vinden (verplichte) intervisie-bijeenkomsten plaats om de medewerkers met elkaar en van elkaar te laten leren.

 

Alle nieuwe medewerkers volgen de training ‘Met Woorden in de Weer’, TOP expertise voor nieuwe leerkrachten. Voor nieuwe medewerkers is er een introductiedag met circuit ‘Ervaar TOS’. Alle bij de kleuterbouw betrokken medewerkers volgen de cursus ‘Nederlands met Gebaren (Nmg)’, maar ook veel medewerkers van Florant uit de groepen 3 tot en met 6 kiezen voor het volgen van deze cursus.

 

Daarnaast wordt met een vaste frequentie geoefend tijdens bijeenkomsten NmG. De kleuterbouwmedewerkers volgen daarnaast ook de training Kijk!. De werkgroep To-Taal zorg intern voor opleiding van (nieuwe) medewerkers voor wat betreft de basishouding communicatie. Vanuit het cursuscentrum van Auris worden regelmatig modules ingekocht die schoolbreed worden gegeven of facultatief zijn voor medewerkers.

 

De logopedisten zijn kwaliteit-geregistreerd bij het kwaliteitsregister paramedici; van daaruit dienen zij kwaliteitspunten te behalen en te herregistreren. Onderdeel hiervan is de kwaliteitskring van Auris – hiermee behalen zij punten.

 

Daarnaast nemen onze medewerkers actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen die zij zelf aandragen. De teamleiding staat open voor leren en ontwikkeling en dus professionalisering van de medewerkers.