Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Gedragsregels

Florant regels:

 

 • Als jij praat, ben ik stil, zo hoor ik wat jij zeggen wil.
 • Ik, jij, hij of zij, iedereen hoort erbij!
 • Het is fijn om trots op mezelf te zijn.
 • Ik kom voor mezelf op: “Stop, hou op!”.
 • Lachen is fijn, uitlachen doet pijn.
 • Ruzie lossen we met praten op.
 • Lukt dat niet, dan zoeken we de juf of meester op.

 

En daarnaast gelden de algemene regels:

 

 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

Zieke medewerkers

Wanneer een medewerker ziek is, zoeken we samen naar een passende oplossing voor de leerling. Wanneer nodig worden leerlingen verdeeld over andere groepen – er is een hotelklassensysteem.

Ziek- en afmelden

Wilt u het ons vóór 08.30 uur laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Dat is belangrijk, omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

 

Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de schoolleiding. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Voor medewerkers is er een externe vertrouwenspersoon (van GGD West-Brabant).

 

Voor leerlingen en ouders zijn de gedragswetenschappers de vertrouwenspersonen.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. Meer informatie hierover en over de meldcode leest u op de Auris website.

Gescheiden ouders

Scheiden is voor het kind en de ouders vaak al moeilijk genoeg. Daarom willen we graag het contact tussen school en de ouders zo soepel mogelijk laten verlopen. Van een leerling van wie de ouders zijn gescheiden, wordt één ouder contactouder voor de school. De ouders beslissen zelf wie dat wordt. Komen zij er niet uit, zal de school het contact onderhouden met de ouder die de meeste tijd voor de leerling zorgt. Als een van de ouders het ouderlijk gezag heeft, wordt automatisch alleen aan die ouder informatie gegeven. De ouder geeft dan de informatie aan de andere ouder door. Schoolinformatie zoals de kalender kan in twee exemplaren aan de leerling worden meegegeven wanneer de ouders daar samen om hebben gevraagd. Er is per ouderpaar één oudergesprek.

Mobiele telefoon of tablet

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobiel op zak hebben als ze bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Regel is dat de mobiele telefoon uitgaat, zodra leerlingen op school komen. De leerling geeft de telefoon af aan de leerkracht. Deze bergt het veilig op. Tijdens de pauze mag de telefoon of tablet niet mee naar buiten. Na schooltijd krijgt de leerling de telefoon of tablet terug. Het is op eigen risico om een mobiel/ tablet mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Ongevallen en medische gegevens

Waar leerlingen spelen en sporten kunnen ongevallen gebeuren. Meestal is de wond schoonmaken en een pleister plakken voldoende. Dit doen de EHBO’ers bij ons op school. Als wij vinden dat uw kind door een arts gezien moet worden, brengt de EHBO’er uw kind naar de Eerste Hulp. Wij bellen u dan op. Bij toelating op onze school krijgt u een formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van belang zijn en telefoonnummers waarop u altijd te bereiken bent. Het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen aan ons door te geven.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Sociale veiligheid en pestprotocol

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek, MijnKleutergroep (voor de groepen 1 en 2) en Kindbegrip (voor de groepen 3 t/m 8). Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. MijnKleutergroep en Kindbegrip vormen het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.

 

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verdere invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

 

Veiligheidscoördinator: Elles Kuppens

 

Voor de leerlingen is het belangrijk dat Auris Florant een veilige school is. Op een veilige school mag je zijn wie je bent. Je mag eerlijk zijn over wat je weet en wat je niet weet. Over wat je kunt en niet kunt. Helaas komt op iedere school pesten weleens voor. Wij proberen pesten snel te herkennen en zo goed mogelijk aan te pakken. Wij hebben op school een pestprotocol. Dit gebruiken we wanneer leerlingen elkaar pesten.

 

Aanspreekpersoon bij pesten: Elles Kuppens

 

Lees hier het document ‘protocol pesten’

 

Op de website Pestweb kunt u meer informatie vinden over pesten.

Protocol Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (PEIC)

Op Auris Florant maken we steeds meer gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Om hiermee zorgvuldig om te gaan zijn er regels en afspraken op papier gezet. Deze afspraken gelden voor leerlingen, medewerkers en soms ook voor ouders.

Lees hier het document “Protocol Elektronische informatie en communicatiemiddelen_PEIC”

Rookbeleid

Het is verboden te roken in de school en op het schoolplein. Er mag alleen gerookt worden in de rookruimte bij de fietsenstalling. Auris Florant heeft het predikaat ‘Rookvrije school” gekregen.

Schorsing en verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige en een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingendossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren.

 

Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten, dient u een verzoek in bij het bevoegd gezag van de school.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.