Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Handige links

 

 • Tolknet
  Voor doven en slechthorenden

 

 • Zappelin
  Programma’s van NPO voor peuters en kleuters

 

 • FODOK FOSS
  Voor ouders van dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

 

 • Rekenweb
  Waardevolle tips, spelletjes voor leerlingen, ouders en team

 

 

 

 

 

 • Leesplein 
  Alles over lezen en boeken en voor alle leeftijden.

 

 • Adobe
  Met Adobe Acrobat Reader kunt u PDF-bestanden bekijken

Goedkoop software aanschaffen (Schoolspot)

Basisschoolleerlingen en hun ouders kunnen lid worden van Schoolspot.nl. U kunt dan softwarepakketten tegen de laagste prijzen aanschaffen. Ben u geïnteresseerd? Kijk op de website van Schoolspot en log in onder Basisonderwijs.

Leerlingenvervoer en verkeer rond de school

Als uw kind gebruik maakt van het leerlingenvervoer, zal de gemeente ieder jaar opnieuw beoordelen of uw kind het komende schooljaar weer in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer. Bij de meeste gemeenten kunt u alleen nog digitaal een aanvraag doen. Vaak vraagt de gemeente om een schoolverklaring. U kunt deze opvragen bij de administratie van onze school. U ontvangt van ons de schoolverklaring per e-mail retour, zodat u deze digitaal kunt meesturen naar de gemeente.

 

Brengt u uw kind zelf naar school? Parkeert u dan buiten de wijk. Dit in verband met de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor de schoolbusjes. Ook de buurtbewoners stellen dit zeer op prijs.

 

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet met de chauffeur mee hoeft, moet u zelf de chauffeur of het vervoersbedrijf inlichten. Als uw kind te laat wordt opgehaald of thuisgebracht, kunt u bellen met het vervoersbedrijf. Ook als u ontevreden bent over het vervoer of vragen heeft, kunt u contact opnemen met het vervoersbedrijf. Komt u er niet uit met hen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt de school altijd om advies vragen. Wij vinden het, net als u, belangrijk dat het vervoer van de leerlingen vlot, verantwoord en plezierig verloopt.

Sportdag en Koningsspelen

Ieder jaar organiseert de school voor de leerlingen een sport- en speldag. Deze dag vindt plaats in de laatste maand van het schooljaar. De datum wordt op de jaarkalender vermeld. Op deze dag zijn ouders van harte welkom om spellen te begeleiden. Supporters zijn natuurlijk ook van harte welkom.

 

Naast sportdag wordt er ook jaarlijks meegedaan aan de Koningsspelen. Ook op deze dag zijn ouders welkom om samen de dag voor de vakantie af te sluiten met allerlei activiteiten waar leerlingen aan deelnemen.

Sporten voor leerlingen met beperkingen

Leerlingen op onze school hebben vaak moeite om een goede aansluiting te vinden op een reguliere sportclub en met hun leeftijdgenoten. Gelukkig zijn er in Brabant sportclubs die ingesteld zijn op leerlingen met beperkingen.

Musical

De leerlingen van groep 7 en 8 maken sinds 2018 samen een film. De film wordt opgenomen en geregisseerd door een externe persoon. Onze leerlingen van groep 7 en 8 laten hun talenten zien. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. De film wordt uiteindelijk gepresenteerd aan de hele school en ouders.

Schoolkamp en andere activiteiten buiten het rooster

Ieder jaar organiseert groep 8 een schoolkamp. De ouders krijgen aan het begin van het kalenderjaar informatie over het kamp.

 

Schoolreis
Tijdens de schoolreis gaan alle leerlingen, leerkracht en soms ook ouders met elkaar een dag op pad. Vooral om met elkaar te ontspannen. De schoolreiscommissie informeert de ouders over de bestemming van de reis.

 

Excursie
Wij vinden beleving heel belangrijk bij de ontwikkeling van taal. Daarom gaan wij regelmatig op excursie. Dit kan een excursie naar een bakkerij, een winkel of een museum zijn. Soms gaan we naar het mooie park vlakbij de school waar we buiten onderwijs kunnen geven. Soms vragen wij de ouders om te rijden.

 

Schoolverlatersdag
Wij organiseren voor de eindgroepen een schoolverlatersdag. De leerlingen nemen dan onder begeleiding deel aan recreatie.

Verkeer

De leerlingen zullen op het schoolplein een aantal fietsvaardigheden oefenen. Deze oefeningen zijn afgeleid van het project ‘Trapvaardig’. Alle schoolverlaters nemen deel aan het landelijk schriftelijk examen.

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Hij maakt een foto van de leerlingen, individueel en van de hele groep. Als u meer kinderen op onze school heeft, dan wordt er ook een foto van uw kinderen samen gemaakt. U betaalt achteraf alleen de foto’s die u wilt houden. De fotograaf geeft de foto’s digitaal aan school voor het schooldossier.

Hygiëne

Na iedere gymles gaan de leerlingen onder de douche. Zo kunnen ze na het sporten weer lekker fris de klas in. Vanaf groep 4 is douchen verplicht. In groep 3 oefenen we na de Kerst al met douchen. Alle leerlingen nemen zelf een schone handdoek mee naar de gymles.

Hoofdluis

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Ook al was je je haar heel vaak. Leerlingen en ouders schamen zich er vaak voor en durven het aan niemand te vertellen. Dat is jammer, omdat het dan vaak veel te laat ontdekt wordt. Er is op Auris Florant een ‘luizenwerkgroep’ in samenwerking met de GGD West-Brabant. Wij controleren de leerlingen zelf ook op hoofdluis. De bedoeling is dat dit na iedere vakantie gebeurt. Constateren wij hoofdluis, dan neemt de leerkracht (telefonisch) contact op met de ouders van de leerling waarbij wij hoofdluis hebben geconstateerd.

Zoekgeraakte eigendommen

Wij adviseren de leerlingen geen waardevolle eigendommen mee te nemen naar school. De school is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van de eigendommen van de leerling.

Bedrijfshulpverlening en ontruimingsplannen

Veiligheid, gezondheid en het welbevinden van leerlingen en teamleden zijn zaken die op Auris Florant iedere dag nauwlettend in de gaten gehouden worden door alle teamleden en in het bijzonder door de preventiemedewerkers, de BHV-ers en de EHBO-ers . Bij veiligheid moet u bijvoorbeeld denken aan scharnierbeveiligingen, doorvalbeveiligingen bij ruiten, zachte ondergrond bij speeltoestellen en een ontruimingsplan. Op alle locaties zijn voldoende BHV-ers aanwezig. Meerdere keren per jaar is er een ontruimingsoefening met de leerlingen. Zo leren zij hoe te handelen bij een ontruiming. In iedere werkruimte is een kaart met de vluchtroute aanwezig.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt u ieder jaar een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage vindt u op de website van de school (onze school/medezeggenschap/ouderraad). We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de kinderen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies en nog veel meer. De bijdrage is erg welkom, maar niet verplicht. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht over de hoogte van de bijdrage, de activiteiten die daarmee ondernomen worden en de wijze van betaling. Heeft u vragen over het voldoen van de vrijwillige bijdrage, neem dan contact op met de school.

 

Voor schoolreisjes en het schoolkamp vragen wij u een aparte bijdrage.  Voor vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de oudervereniging of teamleiders.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Protocol geen vervanging beschikbaar (bij ziekte)

Ondanks de aansluiting van Auris bij Tempo Team, kan het voorkomen dat het vinden van vervanging bij ziekte van een leerkracht op enig moment een serieus probleem is. Wanneer dit aan de orde is, is het belangrijk dat er op deze situatie beleid is.

 

Het doel van dit protocol is om de kwaliteit te waarborgen (“we -kunnen- doen wat we zeggen”), de werkdruk niet stelselmatig te verhogen en onrust bij onze leerlingen te beperken.

 

De stappen bij het vervangen van een zieke leerkracht zijn:

 

 1. Via het secretariaat benaderen we eerst alle mogelijke vervangers.
 2. Als er dan geen vervangers(ters) beschikbaar zijn, vragen we de parttimers van de eigen school die zich daarvoor beschikbaar gesteld hebben of zij eventueel de mogelijkheid hebben in te vallen (binnen de ketenbepaling).
 3. Indien stap 1 t/m 2 geen oplossing bieden, proberen we op één van de volgende manieren een oplossing te vinden:
  • aan de overige leerkrachten die verlof hebben vragen om de gewenste groep over te nemen en de dag te wisselen.
  • onderwijsassistenten vragen om een groep (1-4) over te nemen (compensatie in tijd, 3 keer groep overnemen, 1 dag vrij)
 4. Als het bovenstaande niet mogelijk is, de groep verdelen (hotelklas, op voorhand is de indeling hiervan bekend bij kinderen) over andere groepen voor maximaal 1 dag. Deze oplossing is een echte noodoplossing en kiezen we enkel om te voorkomen dat we leerlingen direct naar huis moeten sturen.
 5. Als voorgaande mogelijkheden geen oplossing bieden, krijgt de betreffende groep een brief mee (en er wordt bericht per mail of SocialSchools), waarin we de ouders vertellen, dat hun kind de volgende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school kan komen. Als dit meer dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.
 6. Als we besluiten om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg met de regiodirecteur en delen we dit mee aan de inspectie. Dit gebeurt dus op zijn vroegst de dag nadat we kinderen een brief hebben meegegeven.
 7. We nemen dit protocol op in de schoolgids.
 8. We maken dit protocol pro-actief bekend aan alle ouders.

 

Er gaat een gestandaardiseerde brief mee naar ouders, de dag voor de kinderen niet op school verwacht worden.

 

Het is aan de ouders om het busvervoer voor deze dag af te zeggen.