Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Handige links

 

 • Tolknet
  Voor doven en slechthorenden

 

 • Zappelin
  Programma’s van NPO voor peuters en kleuters

 

 • FODOK FOSS
  Voor ouders van dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

 

 • Rekenweb
  Waardevolle tips, spelletjes voor leerlingen, ouders en team

 

 

 

 

 

 • Leesplein 
  Alles over lezen en boeken en voor alle leeftijden.

 

 • Adobe
  Met Adobe Acrobat Reader kunt u PDF-bestanden bekijken

Goedkoop software aanschaffen (Schoolspot)

Basisschoolleerlingen en hun ouders kunnen lid worden van Schoolspot.nl. U kunt dan softwarepakketten tegen de laagste prijzen aanschaffen. Ben u geïnteresseerd? Kijk op de website van Schoolspot en log in onder Basisonderwijs.

Leerlingenvervoer en verkeer rond de school

Als uw kind gebruik maakt van het leerlingenvervoer, zal de gemeente ieder jaar opnieuw beoordelen of uw kind het komende schooljaar weer in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer. Bij de meeste gemeenten kunt u alleen nog digitaal een aanvraag doen. Vaak vraagt de gemeente om een schoolverklaring. U kunt deze opvragen bij de administratie van onze school. U ontvangt van ons de schoolverklaring per e-mail retour, zodat u deze digitaal kunt meesturen naar de gemeente.

 

Brengt u uw kind zelf naar school? Parkeer uw auto in een van de parkeervakken rondom de school en breng uw kind zelf naar de ingang van de school.

 

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet met de chauffeur mee hoeft, moet u zelf de chauffeur of het vervoersbedrijf inlichten. Als uw kind te laat wordt opgehaald of thuisgebracht, kunt u bellen met het vervoersbedrijf. Ook als u ontevreden bent over het vervoer of vragen heeft, kunt u contact opnemen met het vervoersbedrijf. Komt u er niet uit met hen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt de school altijd om advies vragen. Wij vinden het, net als u, belangrijk dat het vervoer van de leerlingen vlot, verantwoord en plezierig verloopt.

Sportdag en Koningsspelen

We vinden sport en bewegen voor alle leerlingen belangrijk op onze school. Gymlessen, spellessen, danslessen, buiten spelen en bewegen horen dan ook helemaal bij ons onderwijs.

 

Ieder jaar organiseert de school voor de leerlingen een sport- en speldag. De datum wordt op de jaarkalender vermeld.

 

Naast sportdag wordt er ook jaarlijks meegedaan aan de Koningsspelen.

Sporten voor leerlingen met beperkingen

Leerlingen op onze school hebben vaak moeite om een goede aansluiting te vinden op een reguliere sportclub en met hun leeftijdgenoten. Gelukkig zijn er in Brabant sportclubs die ingesteld zijn op leerlingen met beperkingen.

Musical

De groepsleiding zoekt samen met de leerlingen van groep 8 naar een geschikte manier van afscheid nemen van de school; de vorm kan per schooljaar anders zijn.

Schoolkamp en andere activiteiten buiten het rooster

De bovenbouwgroepen gaan samen op kamp. De ouders krijgen aan het begin van het kalenderjaar informatie over het kamp.

 

Schoolreis
Tijdens de schoolreis gaan alle leerlingen, leerkracht en soms ook ouders met elkaar een dag op pad. Vooral om met elkaar te ontspannen. De schoolreiscommissie informeert de ouders over de bestemming van de reis.

 

Excursie
Wij vinden beleving heel belangrijk bij de ontwikkeling van taal. Daarom gaan wij regelmatig op excursie. Dit kan een excursie naar een bakkerij, een winkel of een museum zijn. Soms gaan we naar het mooie park vlakbij de school waar we buiten onderwijs kunnen geven. Soms vragen wij de ouders om te rijden.

 

Schoolverlatersdag
Wij organiseren voor de eindgroepen een schoolverlatersdag. De leerlingen nemen dan onder begeleiding deel aan recreatie.

Verkeer

De leerlingen zullen op het schoolplein een aantal fietsvaardigheden oefenen. Deze oefeningen zijn afgeleid van het project ‘Trapvaardig’. Alle schoolverlaters nemen deel aan het landelijk schriftelijk examen.

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Hij maakt een foto van de leerlingen, individueel en van de hele groep. Als u meer kinderen op onze school heeft, dan wordt er ook een foto van uw kinderen samen gemaakt. U betaalt achteraf alleen de foto’s die u wilt houden. De fotograaf geeft de foto’s digitaal aan school voor het schooldossier.

Hygiëne

Vanaf groep 5 douchen leerlingen na de gymles.

Hoofdluis

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Ook al was je je haar heel vaak. Leerlingen en ouders schamen zich er vaak voor en durven het aan niemand te vertellen. Dat is jammer, omdat het dan vaak veel te laat ontdekt wordt. Er is op Auris Florant een ‘luizenwerkgroep’ in samenwerking met de GGD West-Brabant. Wij controleren de leerlingen zelf ook op hoofdluis. De bedoeling is dat dit na iedere vakantie gebeurt. Constateren wij hoofdluis, dan neemt de leerkracht (telefonisch) contact op met de ouders van de leerling waarbij wij hoofdluis hebben geconstateerd. We vragen u vriendelijk om het haar van uw kind zelf ook regelmatig te controleren op hoofdluis.

Zoekgeraakte eigendommen

Wij adviseren de leerlingen geen waardevolle eigendommen mee te nemen naar school. De school is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van de eigendommen van de leerling.

Bedrijfshulpverlening en ontruimingsplannen

Veiligheid, gezondheid en het welbevinden van leerlingen en teamleden zijn zaken die op Auris Florant iedere dag nauwlettend in de gaten gehouden worden door alle teamleden en in het bijzonder door de preventiemedewerkers, de BHV-ers en de EHBO-ers . Bij veiligheid moet u bijvoorbeeld denken aan scharnierbeveiligingen, doorvalbeveiligingen bij ruiten, zachte ondergrond bij speeltoestellen en een ontruimingsplan. Op alle locaties zijn voldoende BHV-ers aanwezig. Meerdere keren per jaar is er een ontruimingsoefening met de leerlingen. Zo leren zij hoe te handelen bij een ontruiming. In iedere werkruimte is een kaart met de vluchtroute aanwezig.

Vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging van Auris Florant vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan u. Het woord ‘vrijwillig’ zegt wellicht voldoende over het feit dat geen enkele ouder verplicht is om te betalen. De ouderbijdrage maakt het mogelijk om feesten en activiteiten die worden georganiseerd op school, nog leuker te maken, zoals met cadeautjes en lekkers.

 

De schoolreis wordt sinds enkele schooljaren vanuit subsidiegeld betaald.

 

In sommige gevallen kan een extra eigen bijdrage worden gevraagd, zoals voor een schoolkamp.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Protocol geen vervanging beschikbaar (bij ziekte)

Wanneer een medewerker ziek is wordt gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing voor de leerling. Wanneer het nodig is, wordt gezocht naar vervanging; dit lukt niet altijd, waarna opnieuw intern wordt gekeken naar een geschikte oplossing. Soms is het nodig dat leerlingen worden verdeeld over andere groepen, door middel van een hotelklassensysteem. Slechts in uitzonderlijke situaties besluit de teamleider dat de leerlingen geen les kunnen krijgen en thuis dienen te blijven.