Ouders

Ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten.

Nieuws en Socialschools

Op deze website onder het kopje Nieuws leest u informatie over onze school. Al onze leerkrachten informeren u via SocialSchools. Ook kunt u de ontwikkelingen van de school via deze app volgen. Informeert u hierover bij de groepsleerkracht. In het schooljaar zal een aantal keren een nieuwsbulletin verschijnen.

Telefonisch contact

Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u bellen naar school. De leerkracht kan u na schooltijd te woord staan. Voor dringende zaken in de pauzes (10.15-10.30 of 10.30-10.45 of 12.10-13.10 uur) Onder lestijd kan niet worden doorgeschakeld naar de klassen. Dit zou de lessen verstoren. De administratie kan uw boodschap wel aannemen.

Meekijken in de klas

U bent altijd welkom om bij een inloopochtend een les van uw kind bij te wonen. Op de jaarkalender staan deze data voor u genoteerd. Voor het bezoeken van een logopedieles kunt u altijd contact opnemen met de betreffende logopedist.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar nodigen wij u uit voor een oudergesprek. In dit gesprek vertellen de leerkracht en de logopedist waar de afgelopen maanden aan is gewerkt. In de jaarkalender vindt u de dagen waarop deze gesprekken plaastvinden.

 

Het eerste gesprek vindt plaats vlak voor of na de herfstvakantie. Het ontwikkelingsplan en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind wordt besproken. De leerkracht vertelt dan hoe het met uw kind gaat in de klas.

 

Het tweede gesprek vindt plaats na de voorjaarsvakantie. We bespreken de uitkomsten van de toetsen. De leerlingen in de aanvangsgroepen krijgen een kinderrapport mee. In dit rapport kan de leerling zelf zien waar hij goed in is. Zijn sterke kanten worden op een eenvoudige manier opgeschreven. Dit rapport kan de leerling laten zien aan familieden en andere belangstellenden.

 

Het derde gesprek vindt plaats vlak voor de zomervakantie. In dit gesprek evalueren we het schooljaar. Welke ontwikkelingen heeft uw kind gemaakt? We kijken vooruit naar het nieuwe schooljaar. U hoort tijdens dit gesprek naar welke groep uw kind zal gaan. U krijgt van ons het leerlingenverslag voorafgaand aan het gesprek.

 

Het is altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht en/of logopedist.

Huisbezoek

In de kleutergroep komt de leerkracht eventueel samen met de logopedist of onderwijsassistent bij u op huisbezoek. Tijdens zo’n huisbezoek draait het om uw kind. Uw kind kan aan de leerkracht laten zien hoe hij woont, hoe zijn slaapkamer eruit ziet en wie zijn broertjes of zusjes zijn. Ook krijgt u de gelegenheid vragen te stellen aan de leerkracht of dingen te bespreken. Wij leren uw kind graag goed kennen.

Informatieavonden

Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij een informatiebijeenkomst voor ouders. U ontmoet er de ouders van de klasgenoten van uw kind en maakt kennis met de leerkracht, de logopedist en de onderwijsassistent. U krijgt praktische informatie over bijvoorbeeld de dagindeling, bijzondere data in het schooljaar en de spullen die de leerlingen nodig hebben. Ook krijgt u informatie over de lesmethodes die we gebruiken in de groep. Deze informatie samen vormt het groepsplan. U kunt vragen stellen en er is genoeg tijd om rond te kijken in de klas.

Ouderochtenden

Gedurende het schooljaar organiseert de oudercommissie ouderochtenden op school.

 

We noemen dit de “koffieochtenden” Deze wordt meerdere malen per jaar georganiseerd.

 

Op de jaarkalender zijn de data te zien van deze koffieochtenden.

Contactschrift en Social School

Het is belangrijk dat ouders weten wat er op de school van hun kind gebeurt. Ook weet de leerkracht graag de bijzonderheden van thuis. Het is voor de leerkracht bijvoorbeeld prettig om te lezen wat de leerling in het weekend heeft gedaan, zodat de leerkracht daarop kan inspelen. In de kleutergroepen hebben de kleuters daarom een contactschrift. In de kleutergroepen gaat het contactschrift iedere dag mee naar huis. Het schrift is ook bedoeld voor vragen of opmerkingen aan de leerkracht. Er wordt ook gebruik gemaakt van e-mail en Social Schools om informatie te delen. De informatie via Social Schools wordt dagelijks en/of wekelijks geplaatst.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie

Klankbordgroep

Tweemaal per schooljaar organiseren wij een bijeenkomst, waarbij ouders en personeel over verschillende onderwerpen in gesprek gaan met elkaar.

Oudervereniging

De oudervereniging zet zich in voor alle leerlingen van Auris Florant. Zo organiseert de oudervereniging feesten en extra activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst en het Paasfeest. De oudervereniging ondersteunt ook voor de sportdagen, schoolreisjes en feest rondom carnaval. Wilt u graag een bijdrage leveren aan de oudervereniging? Neem dan contact op met een van de leden van het bestuur. Onder ‘Onze Medewerkers‘ vindt u de naam van de voorzitter van de oudervereniging.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt ieder jaar aan ouders een vrijwillige bijdrage.

Voor groep 1 tot en met groep 7 is het bedrag vastgesteld op € 40. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • De algemene bijdrage is €20 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
  • De bijdrage voor het schoolreisje € 20.

Voor groep 8 is het bedrag vastgesteld op €87,50. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • De algemene bijdrage is €20 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
    voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal
    voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
  • De bijdrage voor het schoolkamp € 67,50.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.