Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Jaarlijks stellen wij per groep een groepshandelingsplan op en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling. Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling. De leerkracht, de logopedist en gedragswetenschapper stellen het ontwikkelingsperspectief op.

Zij doen dit op basis van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Het OPP bespreken wij met de ouders. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met ouders.

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht en de logopedist kunnen hulp vragen aan de intern begeleider en de gedragswetenschapper. Samen kijken zij welke oplossingen nodig zijn om toch de gestelde doelen te halen. Zij betrekken hier ook de ouders in. De leerkracht en logopedist bespreken de situatie van de leerling in de Commissie van Leerlingzorg. In deze commissie zitten de volgende personen.

 • Teamleider
 • Leerkracht
 • Logopedist
 • Gedragswetenschapper
 • Schoolarts op afroep
 • Audioloog op afroep
 • Onderwijskundige logopedist
 • Onafhankelijk logopedist

Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Wij bespreken altijd met ouders wat wij hebben besproken over de leerling.

Ontwikkelingsperspectief

In het groepshandelingsplan staan alle leerlijnen met leerroutekaarten. Het schoolschema is leidend. Op basis daarvan wordt de lesstof gestretcht. Passende perspectieven worden voor rekenen en taal gebruikt. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Onderstaande onderwerpen staan omschreven in het individuele gedeelte van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

 • Leren leren.
 • Spraak/Taal.
 • Communicatieve redzaamheid.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling.

Daarnaast is er ruimte in het OPP voor vastleggen van extra onderwijsbehoefte bij bepaalde vakken die vermeld staan op de arrangemententskaarten.

Wilt u meer weten over leerlijnen of methodieken en methoden? Klik dan op Leerlijnen of op Methodieken en methoden op de pagina werkwijze.