Auris Florant Aurislogo

Overgang naar een andere school

Leerlingen die in groep 8 zitten, krijgen een eindtoets. De leerkracht en de orthopedagoog formuleren samen met de ouders en de leerling een advies voor het voortgezet onderwijs (vo). Meestal geven wij één van onderstaande adviezen.

 • Havo / vmbo tl
 • Vmbo bb / kb
 • Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
 • Praktijkonderwijs

Soms stopt een leerling al eerder op onze school, bijvoorbeeld door een overstap naar regulier onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de Commissie van Begeleiding. 

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, minstens 75% over te plaatsen naar het reguliere onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

In schooljaar 2014-2015 is van de tussentijdse uitstroom 100% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 61%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 66%.

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. We streven ernaar minstens 75% van onze eindschoolverlaters verder te laten gaan op vmbo-niveau of hoger.

In schooljaar 2014-2015 is 41% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 64%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 73%.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%. Als er sprake is van een verandering in onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 32 van de 36 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 89%. Bij 4 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 11%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 33 van de 36 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 91%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 3%. Voor 2 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 6%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 33 van de 33 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 100%.

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten.

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. Op Florant krijgen de leerlingen de kans op te bloeien en zich te ontwikkelen. Ze krijgen de juiste leerstof aangeboden die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Florant gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.