Auris Florant Aurislogo

Contact


Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Raden en vertrouwenspersonen

Oudervereniging 

De oudervereniging (OV) bestaat uit een groep ouders die praktische ondersteuning biedt bij de organisatie van schoolactiviteiten. 
De OV helpt het schoolteam bij de planning en uitvoering van o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, Pasen, de sportdag, een afscheidscadeau voor groep 8, de fotograaf, de koningsspelen enz. 
Ook organiseert de OV koffieochtenden voor ouders/verzorgers op school. 
De kosten die voortvloeien uit alle activiteiten worden vergoed uit de ouderbijdrage. 
Heeft u interesse in de OV, heeft u vragen aan de OV of heeft u tips, neem gerust contact op.

Voorzitter van de OV: Priscilla Dieleman 

Medezeggenschap

Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Onderwijs geldt. In deze MR zitten vier ouders met een kind op een van de scholen van Auris, Eén ouder met een kind in het regulier onderwijs dat ondersteund wordt door de ambulante dienst van Auris en vijf medewerkers van Auris. Leden worden gekozen. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur. 
 
Voor vragen over of aan de medezeggenschap kun je contact opnemen met ambtelijk secretaris medezeggenschap via ambtelijksecretariaat@auris.nl.
 
Deelraad
De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is. Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. Daarnaast zit één ouder met een kind in het regulier onderwijs dat ondersteund wordt door de Ambulante dienst van Auris. De medewerkers hebben een aanstelling op regioniveau en kunnen zich verkiesbaar stellen. De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar en overlegt met de regiodirectie. Voor de AOD (Auris Ondersteunende Diensten) is een aparte Deelraad.

 

Vertrouwenspersonen

De orthopedagoog/psycholoog is aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de leerlingen en ouders. 

 • Nettie Voermans
 • Olga Fong Akan
 • Frauke van Os

Bereikbaar op school: 013 4639008

Coördinator veiligheid en aanspreekpersoon bij pesten

Elles Kuppens (013) 463 90 08

 

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten.

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. Op Florant krijgen de leerlingen de kans op te bloeien en zich te ontwikkelen. Ze krijgen de juiste leerstof aangeboden die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Florant gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.