Auris Florant Aurislogo

Contact


Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Raden en vertrouwenspersonen

Oudervereniging 

Voorzitter: Saskia vd Meer-Maassen 

Secretaris: Miranda Ketelaers

Penningmeester: Ingrid Prinsen

Overige OV leden:

Zeynep Korkoca

Priscilla de Rooij

Medezeggenschapsraad

Voor informatie over de MR verwijzen wij u naar de website van auris: www.auris.nl

Verder is er behoefte aan een raad voor elke afzonderlijke locatie, dus ook voor Florant.
Gekozen is voor de naam Klankbordgroep.
De Klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en bestaat uit ouders en personeel. Voor dit schooljaar is gekozen de klankbordbijeenkomsten te vervangen door een tweetal avonden Ervaar TOS voor ouders. Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen zowel Klankbord als Ervaar TOS-bijeenkomsten op de kalender worden geplaatst.  

Vertrouwenspersonen
Wij hebben een externe vertrouwenspersoon voor onze school. Dat is een vertrouwenspersoon van Arboned. Samen kunt u kijken wat er aan de hand is. Indien nodig zal zij u ondersteunen bij eventuele vervolgstappen.

Onze externe vertrouwenspersoon is Evelyn Gokke.

De orthopedagoog is aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de leerlingen.  

Coördinator veiligheid en aanspreekpersoon bij pesten
Elles Kuppens (013) 463 90 08

 

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten.

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. Op Florant krijgen de leerlingen de kans op te bloeien en zich te ontwikkelen. Ze krijgen de juiste leerstof aangeboden die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Florant gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.